NIEUW: Bath Rituals by La Gracia - Kijk in onze webshop!

Algemene Voorwaarden

1. Definities

 • Huurder: De yoga docenten, reiki behandelaars, coaches, schoonheidsspecialisten, en andere professionals die ruimtes huren bij La Gracia.

 • Verhuurder: Spiritueel Centrum La Gracia/Samantha Winter.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van ruimteverhuur en gerelateerde diensten tussen de Verhuurder en de Huurder.

3. Gebruik van de Ruimtes

 • De ruimtes mogen alleen worden gebruikt voor activiteiten die in overeenstemming zijn met de doelstelling van het centrum.

 • Het is de Huurder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder onderverhuur of overdracht van de ruimte te realiseren.

4. Onderhoud, Veiligheid en Schoonmaak

 • De Huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks schoonhouden van de gehuurde ruimte.

 • Bij vertrek dient de ruimte in de oorspronkelijke staat te worden achtergelaten.

 • De Huurder dient te allen tijde de veiligheidsregels en brandveiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

5. Annulering, Wijzigingen en Betaling

 • Annuleringen en wijzigingen van de boeking dienen schriftelijk te worden doorgegeven.

 • Bij annulering binnen 5 dagen werkdagen voor de aanvang is de Huurder het volledige huurbedrag verschuldigd.

 • De betaling dient te geschieden volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden en termijnen.

6. Aansprakelijkheid

 • De Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruik van de gehuurde ruimte.

 • De Huurder is verantwoordelijk voor alle schade die aan de ruimte of aanwezige voorzieningen wordt toegebracht tijdens de huurperiode.

7. Overmacht

In geval van overmacht kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

8. Klachten en Geschillen

 • Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de huurperiode schriftelijk aan de Verhuurder te worden gemeld.

 • Geschillen tussen de Huurder en Verhuurder zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

9. Privacy en Gegevensbescherming

 • Persoonlijke gegevens van de Huurder worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met de huurovereenkomst.

10. Slotbepalingen

 • Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend.

 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Copyright 2024 © La Gracia » Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp door:
Online Assistants
La Gracia
La Gracia

Over onze webshop

Beste bezoeker,

Welkom op onze nieuwe website!
Op dit moment zijn wij nog hard aan het werk om onze webshop af te ronden. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om een bestelling te plaatsen.

Graag vragen we om uw geduld.

Met vriendelijke groet,
Team La Gracia